Tìm số chẵn

dainganxanh Nhân viên hỏi 3 năm trước

Nhập số phần tử (n), chương trình sẽ sinh ra một dãy số từ 1 đến n sau đó click vào chú mèo sẽ tìm được các số chẵn trong dãy số đã có.

dainganxanh Nhân viên trả lời 3 năm trước

Làm việc với kiểu mảng, danh sách. Hiểu các khái niệm:
Vòng lặp có xác định số lần lặp lại;
Gán & xóa giá trị cho phần tử trong mảng;
Thêm và xóa phần tử của mảng.

1 Answers
Best Answer
dainganxanh Nhân viên trả lời 3 năm trước