Nghiên cứu

Nghiên cứu là gì

Phân tích từ nguyên thì từ “nghiên cứu” có nghĩa là tìm hiểu (nghiên) cho đến kỳ cùng (cứu). Từ “nghiên cứu” (động từ) trong tiếng Anh là “research” và tiếng Pháp là “rechercher” đều có cùng một nghĩa đó ... read more

Hàng hay Hằng ?

Nhiều người dùng lẫn lộn chữ “hàng” và chữ “hằng” đến mức cho rằng “hàng ngày” và “hằng ngày” là đồng nghĩa, thậm chí trong văn viết cũng được chấp nhận. Có ... read more
  • 31013
  • 0
  • 4