ICT trong Giáo dục

Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Giới thiệu dự án IATA

Cùng với Quest, Conquest, Iteman; IATA là một phần mềm phân tích, kiểm định câu hỏi thi, đề thi; hỗ trợ xây dựng các đề thi có độ tin cậy, độ giá trị với mục tiêu giảm thiểu sai số giữa điểm thi và điểm số ... read more